Obaveštenje o izmeni opštih akata

U skladu sa Resenjem Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije broj 2/1-119-440/4-23 od 24.03.2023.godine koje nam je dostavljeno 29.03.2023.godine, o davanju saglasnosti na izmene opstih akata investicionog drustva Prudence capital ad. Beograd u postupku uskladivanja sa Zakonom o trZistu kapitala, Brokersko dilersko drustvo Prudence Capital a.d. Beograd

OBAVESTAVA

celokupnu investicionu javnost, sve nove potencijalne i dosadanjeklijente da je Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbie dala saglasnost a Statut od 22.12.2022. godine i na Pravila i procedure poslovanja od 22.12.2022.godine (uz sve pratece akte).
BDD Prudence Capital a.d. Beograd u skladu sa Nalogom iz gore navedenog Resenja, izmene svih opstih akata koja su uskladena sa odredbama Zakona i podzakonskih akata, objav|juje na svojoj internet stranici www.prudencecapital.rs .

U Beogradu,
30.03.2023.godine

PRUDENCE CAPITAL