Usluge

Prudence Capital nudi širok dijapazon brokerskih, korporativnih i finansijsko – savetodavnih usluga. Sa nama možete trgovati hartijama od vrednosti, kupovati akcije u inostranstvu, ali i na domaćem tržištu. Prudence Capital je kompanija koja se bavi investiranjem u isključivo proverene i sigurne finansijske instrumente – akcije, inostrane akcije, ETF – ove, obveznice, robe, zlato i kriptovalute, a naši brokeri Vam uvek stoje na raspolaganju i za sva pravno – finansijska pitanja. 

Osim toga, naš tim iskusnih stručnjaka vrši i detaljne finansijske analize u cilju pravljenja što bolje investicione strategije. Zahvaljujući saradnji sa renomiranim kastodi bankama i pristupu najuglednijoj brokerskoj platformi na svetu (Bloomberg) za Vas izvršavamo naloge – promptno, savesno i uvek u Vašu korist.

 • Trgovanje akcijama na inostranim berzama (AMEX, NYSE, NASDAQ, XETRA, EUREX, EURONEXT itd.)
 • Trgovanje akcijama / obveznicama na Beogradskoj berzi i vanberzanskom tržištu
 • Trgovanje državnim zapisima i obveznicama na primarnom i sekundarnom tržištu
 • Kupovina i prodaja obveznica dobijenih po rešenju o restituciji
 • Finansijske analize na zahtev klijenta
 • Poslovi oko izrade javne ponude za upis i uplatu hartija od vrednosti u postupku primarne javne ponude
 • Poslovi u postupku dokapitalizacije kompanija

Privrednim društvima, izdavaocima finansijskih instrumenata (FI), a pre svega javnim akcionarskim društvima, pružamo usluge u vezi sa FI na koje se primenjuju kompleksni propisi koji regulišu tržište kapitala:

 • Administriranje emisionog računa i pribavljanje knjige akcionara
 • Ažuriranje informatora na Beogradskoj berzi
 • Objava godišnjih / polugodišnjih izveštaja o poslovanju i povremenih informacija
 • Izdavanje i uključivanje FI na Berzu sa ili bez prospekta
 • Podela (split), konverzija i zamena FI
 • Prinudni otkup akcija i isplata nesaglasnih akcionara
 • Javna ponuda za preuzimanje akcija
 • Sticanje / otuđenje / poništenje sopstvenih akcija
 • Isplata dividende / kupona
 • Isključivanje akcija sa Berze i brisanje iz registra javnih društava
 • Povlačenje, poništenje i ispis FI iz Centralnog registra
 • Savetovanje u vezi sa pripremom strategije i mogućim modelima za sticanje kontrolnog učešća u kapitalu privrednih društava
 • Odobrenje koncentracije u vezi sa sticanjem samostalne ili zajedničke kontrole u upravljanju
 • Savetovanje u vezi sa mogućim modelima promene vrednosti i strukture osnovnog kapitala
 • Korporativno pravo – statusne promene, osnivanje, likvidacija i promena pravne forme privrednih društava
 • Savetovanje u vezi sa sazivanjem i održavanjem skupštine akcionara/članova, raspolaganjem imovinom velike vrednosti, internim aktima i dr.
 • Savetovanje u vezi sa postupkom privatizacije društvenog i/ili javnog kapitala