full screen background image
Korporativna agentura

PRUDENCE CAPITAL A.D. Beograd pruža usluge iz oblati korporativne agenture, t.j. registruje emitovane hartije od vrednosti u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, otvara emisioni račun hartija od vrednosti za emitente, sprovodi homogenizaciju akcija, obaveštava Centralni registar, depo i kliring harija od vrednosti o skupštinama akcionara i sl. 

Top