full screen background image

Usluge preuzimanja

Izrada strategije preuzimanja akcionarskih društava

Izrada terminskog plana preuzimanja

Izrada teksta ponude za preuzimanje

Otvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti

Izrada svih dokumenata vezanih za objavu u dnevnim novinama

Podnošenje zahteva za odobrenjem ponude za preuzimanje Komisiji za HOV sa potrebnom dokumentacijim

Pismeno obaveštavamo akcionare, Centralni registar, Beogradsku berzu o ponudi za preuzimanje

Saldiranje transakcija

Savetovanje u procesu prinudne prodaje (squeeze-out)

Top